Jan
20
Sat
Bharatiya Adhyatmik Aitihyar Sarsankshep @ Medha Bhavan
Jan 20 @ 3:30 pm – 5:45 pm
Mundaka Upanishad @ Medha Bhavan
Jan 20 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Jan
21
Sun
Communicative Sanskrit (Simple Sanskrit Conversation & Composition) @ Medha Bhavan
Jan 21 @ 9:00 am – 12:30 pm
Patanjala Yoagasutras & Raja Yoga of Swami Vivekananda (Vibhuti & Kaivalya Padas) @ Medha Bhavan
Jan 21 @ 9:15 am – 11:45 am
Sri Ramakrishna Kathamrita, Sri Chandi & Stotras @ Medha Bhavan
Jan 21 @ 1:00 pm – 3:00 pm
Bharatiya Adhyatmik Aitihyar Sarsankshep @ Medha Bhavan
Jan 21 @ 3:30 pm – 5:45 pm
Jnana Yoga of Swami Vivekananda @ Medha Bhavan
Jan 21 @ 4:00 pm – 6:00 pm
Jan
22
Mon
Sri Maa Sarada – Life and Teachings @ Medha Bhavan
Jan 22 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Jan
23
Tue
Srimad Bhagavatam @ Medha Bhavan
Jan 23 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Taittiriya Upanisad @ Medha Bhavan
Jan 23 @ 5:30 pm – 7:00 pm