Apr
26
Thu
Vivekchudramani (Selected Portions) @ Medha Bhavan
Apr 26 @ 4:15 pm – 6:00 pm
Apr
27
Fri
Ramayana (Valmiki, Adhyatma, Tulsidas) @ Medha Bhavan
Apr 27 @ 4:30 pm – 6:00 pm
Life of Swami Vivekananda @ Medha Bhavan
Apr 27 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Apr
28
Sat
Bharatiya Adhyatmik Aitihyar Sarsankshep @ Medha Bhavan
Apr 28 @ 2:30 pm – 4:45 pm
Mundaka Upanishad @ Medha Bhavan
Apr 28 @ 4:30 pm – 6:00 pm
Apr
29
Sun
Communicative Sanskrit (Simple Sanskrit Conversation & Composition) @ Medha Bhavan
Apr 29 @ 8:00 am – 11:30 am
Patanjala Yoagasutras & Raja Yoga of Swami Vivekananda (Vibhuti & Kaivalya Padas) @ Medha Bhavan
Apr 29 @ 8:15 am – 10:45 am
Sri Ramakrishna Kathamrita, Sri Chandi & Stotras @ Medha Bhavan
Apr 29 @ 12:00 pm – 2:00 pm
Bharatiya Adhyatmik Aitihyar Sarsankshep @ Medha Bhavan
Apr 29 @ 2:30 pm – 4:45 pm
Jnana Yoga of Swami Vivekananda @ Medha Bhavan
Apr 29 @ 3:00 pm – 5:00 pm