Aug
24
Sat
Bharatiya Adhyatmik Aitihyar Sarsankshep @ Medha Bhavan
Aug 24 @ 2:30 pm – 4:45 pm
Mundaka Upanishad @ Medha Bhavan
Aug 24 @ 4:30 pm – 6:00 pm
Aug
25
Sun
Communicative Sanskrit (Simple Sanskrit Conversation & Composition) @ Medha Bhavan
Aug 25 @ 8:00 am – 11:30 am
Patanjala Yoagasutras & Raja Yoga of Swami Vivekananda (Vibhuti & Kaivalya Padas) @ Medha Bhavan
Aug 25 @ 8:15 am – 10:45 am
Sri Ramakrishna Kathamrita, Sri Chandi & Stotras @ Medha Bhavan
Aug 25 @ 12:00 pm – 2:00 pm
Bharatiya Adhyatmik Aitihyar Sarsankshep @ Medha Bhavan
Aug 25 @ 2:30 pm – 4:45 pm
Jnana Yoga of Swami Vivekananda @ Medha Bhavan
Aug 25 @ 3:00 pm – 5:00 pm
Aug
26
Mon
Sri Maa Sarada – Life and Teachings @ Medha Bhavan
Aug 26 @ 4:30 pm – 6:00 pm
Aug
27
Tue
Taittiriya Upanisad @ Medha Bhavan
Aug 27 @ 4:30 pm – 6:00 pm
Aug
28
Wed
DevVani & Bhakti Prasanga (Swami Vivekananda) – Selected Portions @ Medha Bhavan
Aug 28 @ 4:15 pm – 6:00 pm