Sep
19
Wed
DevVani & Bhakti Prasanga (Swami Vivekananda) – Selected Portions @ Medha Bhavan
Sep 19 @ 4:15 pm – 6:00 pm
Spiritual Heritage of India (English) @ Medha Bhavan
Sep 19 @ 4:30 pm – 6:00 pm
Sep
20
Thu
Vivekchudramani (Selected Portions) @ Medha Bhavan
Sep 20 @ 4:15 pm – 6:00 pm
Sep
21
Fri
Ramayana (Valmiki, Adhyatma, Tulsidas) @ Medha Bhavan
Sep 21 @ 4:30 pm – 6:00 pm
Life of Swami Vivekananda @ Medha Bhavan
Sep 21 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Sep
22
Sat
Bharatiya Adhyatmik Aitihyar Sarsankshep @ Medha Bhavan
Sep 22 @ 2:30 pm – 4:45 pm
Mundaka Upanishad @ Medha Bhavan
Sep 22 @ 4:30 pm – 6:00 pm
Sep
23
Sun
Communicative Sanskrit (Simple Sanskrit Conversation & Composition) @ Medha Bhavan
Sep 23 @ 8:00 am – 11:30 am
Patanjala Yoagasutras & Raja Yoga of Swami Vivekananda (Vibhuti & Kaivalya Padas) @ Medha Bhavan
Sep 23 @ 8:15 am – 10:45 am
Sri Ramakrishna Kathamrita, Sri Chandi & Stotras @ Medha Bhavan
Sep 23 @ 12:00 pm – 2:00 pm