Jan
24
Fri
Ramayana (Valmiki, Adhyatma, Tulsidas) @ Medha Bhavan
Jan 24 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Jan
25
Sat
Mundaka Upanishad @ Medha Bhavan
Jan 25 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Jan
31
Fri
Ramayana (Valmiki, Adhyatma, Tulsidas) @ Medha Bhavan
Jan 31 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Feb
1
Sat
Mundaka Upanishad @ Medha Bhavan
Feb 1 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Feb
7
Fri
Ramayana (Valmiki, Adhyatma, Tulsidas) @ Medha Bhavan
Feb 7 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Feb
8
Sat
Mundaka Upanishad @ Medha Bhavan
Feb 8 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Feb
14
Fri
Ramayana (Valmiki, Adhyatma, Tulsidas) @ Medha Bhavan
Feb 14 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Feb
15
Sat
Mundaka Upanishad @ Medha Bhavan
Feb 15 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Feb
21
Fri
Ramayana (Valmiki, Adhyatma, Tulsidas) @ Medha Bhavan
Feb 21 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Feb
22
Sat
Mundaka Upanishad @ Medha Bhavan
Feb 22 @ 5:30 pm – 7:00 pm