Feb
15
Fri
Life of Swami Vivekananda @ Medha Bhavan
Feb 15 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Feb
16
Sat
Bharatiya Adhyatmik Aitihyar Sarsankshep @ Medha Bhavan
Feb 16 @ 3:30 pm – 5:45 pm
Mundaka Upanishad @ Medha Bhavan
Feb 16 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Feb
17
Sun
Communicative Sanskrit (Simple Sanskrit Conversation & Composition) @ Medha Bhavan
Feb 17 @ 9:00 am – 12:30 pm
Patanjala Yoagasutras & Raja Yoga of Swami Vivekananda (Vibhuti & Kaivalya Padas) @ Medha Bhavan
Feb 17 @ 9:15 am – 11:45 am
Sri Ramakrishna Kathamrita, Sri Chandi & Stotras @ Medha Bhavan
Feb 17 @ 1:00 pm – 3:00 pm
Bharatiya Adhyatmik Aitihyar Sarsankshep @ Medha Bhavan
Feb 17 @ 3:30 pm – 5:45 pm
Jnana Yoga of Swami Vivekananda @ Medha Bhavan
Feb 17 @ 4:00 pm – 6:00 pm
Feb
18
Mon
Sri Maa Sarada – Life and Teachings @ Medha Bhavan
Feb 18 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Feb
19
Tue
Taittiriya Upanisad @ Medha Bhavan
Feb 19 @ 5:30 pm – 7:00 pm