Oct
18
Fri
Life of Swami Vivekananda @ Medha Bhavan
Oct 18 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Oct
19
Sat
Bharatiya Adhyatmik Aitihyar Sarsankshep @ Medha Bhavan
Oct 19 @ 2:30 pm – 4:45 pm
Mundaka Upanishad @ Medha Bhavan
Oct 19 @ 4:30 pm – 6:00 pm
Oct
20
Sun
Communicative Sanskrit (Simple Sanskrit Conversation & Composition) @ Medha Bhavan
Oct 20 @ 8:00 am – 11:30 am
Patanjala Yoagasutras & Raja Yoga of Swami Vivekananda (Vibhuti & Kaivalya Padas) @ Medha Bhavan
Oct 20 @ 8:15 am – 10:45 am
Sri Ramakrishna Kathamrita, Sri Chandi & Stotras @ Medha Bhavan
Oct 20 @ 12:00 pm – 2:00 pm
Bharatiya Adhyatmik Aitihyar Sarsankshep @ Medha Bhavan
Oct 20 @ 2:30 pm – 4:45 pm
Jnana Yoga of Swami Vivekananda @ Medha Bhavan
Oct 20 @ 3:00 pm – 5:00 pm
Oct
21
Mon
Sri Maa Sarada – Life and Teachings @ Medha Bhavan
Oct 21 @ 4:30 pm – 6:00 pm
Oct
22
Tue
Taittiriya Upanisad @ Medha Bhavan
Oct 22 @ 4:30 pm – 6:00 pm